Logo

Přijímací zkoušky

PŘIJÍMA

ČKY

Naše škola nabízí 2 studijní obory: Oděvní styling a módní poradenství a Výroba a prodej textilních materiálů. Oba obory jsou otevírány jako 4leté bezplatné v denní formě studia a zakončené maturitní zkouškou. Uchazečům s výučním listem, po maturitě na jiné SŠ či po absolvování bakalářského studia nabízíme možnost nástupu do vyššího ročníku a získání maturity za dva až tři roky.

 

  

Nabízené studijní obory
Oděvnictví, školní vzdělávací program Oděvní styling a módní poradenství 31-43-M/01
Počet přijímaných žáků – prvních 60 uchazečů úspěšných při přijímacích zkouškách. Talentové zkoušky se nekonají a nejsou součástí přijímacího řízení.
Textilnictví, školní vzdělávací program Výroba a prodej textilních materiálů 31-41-M/01
Počet přijímaných žáků – prvních 30 uchazečů úspěšných při přijímacích zkouškách.
Uplatnění mohou absolventi naší školy nalézt v těchto oděvních a textilních firmách, které jsou stejně jako naše škola členem ATOK - viz mapa textilních a oděvního průmyslu ČR
Přihlášky ke studiu - pro II. kolo přijímacího řízení

Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče, příp. zletilý uchazeč (nebo jiná osoba na základě plné moci za uchazeče) řediteli SŠ. Ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy může v nezbytných případech podat přihlášku za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou místo zákonného zástupce, přičemž o podání přihlášky bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazeče. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jeho podáním (§ 60a odst. 1 školského zákona).

Přihlášku pro II. kolo přijímacího řízení je možné podat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou nejpozději do 15. 5. 2018

Podmínkou přijetí je mj. prokázání zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (potvrzená lékařem, v oboru vzdělávání, která vyplývá z nařízení vlády č. 211/2010 Sb. a § 60a odst. 3 školského zákona) Přílohou přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (ke stažení na webu školy).

7. 5. 2018 je otevřena kancelář školy od 8.00 do 14.00 hod
Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se na Střední průmyslové škole textilní v Liberci potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku (§ 60g odst. 6 školského zákona) řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá.

Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl ve výše uvedené lhůtě předán k přepravě. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Střední průmyslové škole textilní v Liberci podle školského zákona vzdává se tímto práva být přijat na Střední průmyslovou školu textilní v Liberci a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 62 a 88 č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Uchazeč může vzít zápisový lístek zpět uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkoušku, pokud byl následně přijat do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky.

Žákem 1. ročníku Střední průmyslové škole textilní v Liberci se přijatý uchazeč o střední vzdělávání stává prvním dnem školního roku uvedeného ve vyhlášeném seznamu přihlášených uchazečů (§ 66 odst. 1 školského zákona).

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Všeobecné informace k přijímacímu řízení 2018/2019

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) - zde

  • Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z přemětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
  • Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) - bližší informace zde.

 

  • Výsledky přijímacího řízení 2018, II. kolo, obor Oděvnictví - zde
  • Výsledky přijímacího řízení 2018, II. kolo, obor Textilnictví - zde

 

  • výsledky přijímacího řízení 2018, I. kolo, obor Oděvnictví - zde
  • výsledky přijímacího řízení 2018, I. kolo, obor Textilnictví - zde


 

Formuláře ke stažení pro přijímací řízení 2018/2019

  • přihláška ke vzdělávání (lze vyplnit přímo v PC) - zde
  • vysvětlivky k přihlášce - zde
  • posudek o zdravotní způsobilosti (tvoří přílohu přihlášky ke vzdělávání na SPŠ textilní Liberec!!!) - zde

V případě dotazů k přijímacímu řízení kontaktujte studijní oddělení: Bc. Alena Purmová, e-mail: purmova@spstliberec.cz

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DATA – Přijímací řízení 2018/2019
9. 11. 2017 
Interaktivní Den otevřených dveří (12.00 – 18.00 hodin)

10. 1. 2018

Interaktivní Den otevřených dveří (12.00 – 18.00 hodin)


do 31. 1. 2018

Vyhlášení I. kola přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

kód RVP   31-43-M/01 Oděvnictví

kód RVP 31-41-M/01 Textilnictví

kritéria přijímacího řízení zde

nejpozději

do 1. 3. 2018

Termín ukončení podávání přihlášek žáků ZŠ ke vzdělávání na SŠ. Přílohou přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče o vzdělávání, případně posudky školského poradenského zařízení.

 

16. 3. 2018 Odeslání informací uchazečům k jednotným přijímacím zkouškám:  e-mailem, popř. poštou

informace k JPZ - zde

22.3.2018 Odeslání pozvánek uchazečům k přijímacím zkouškám (odesláno na adresu zákonného zástupce uvedeného na přihlášce doporučeným dopisem s dodejkou - nezapomeňte si zásilku včas vyzvednout)
12. 4. 2018 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

JPZ od 8.30 hod

Do školy se dostavte v dostatečném časovém předstihu dle pokynů uvedených na pozvánce

časový rozvrh JPZ - zde

16. 4. 2018

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

JPZ od 8.30 hod

Do školy se dostavte v dostatečném časovém předstihu dle pokynů uvedených na pozvánce

časový rozvrh JPZ - zde

25. 4. 2018 Vyhlášení II. kola přijímacího řízení Kritéria pro II. kolo přijímacího řízení - zde
27. 4. 2018

Vyhlášení výsledků I. kola přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům

Ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.

výsledky byly vyhlášeny - viz výše

od zveřejnění výsledků

+ 10 pracovních dnů

tj. do 15.5.2018 (I. kolo)

tj. do 31.5.2018 (II. kolo)

 

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.

Zápisový lístek podá zákonný zástupce žáka nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek vydává zákonnému zástupci žáka příslušná základní škola, ostatním uchazečům Krajský úřad.

Do zápisového lístku uvádějte název školy v této podobě:

Střední průmyslová škola textilní, Liberec,Tyršova 1, p.o.

kód a název oboru: 31-43-M/01 Oděvnictví nebo 31-41-M/01 Textilnictví

 

pro nepřijaté uchazeče

Možnost odvolání pro nepřijaté uchazeče

vzor odvolání proti nepřijetí zde
10. 5. 2018 1. náhradní termín jednotné zkoušky (důvody nepřítomnosti pro řádný termín nutno doložit).
11. 5. 2018 2. náhradní termín jednotné zkoušky (důvody nepřítomnosti pro řádný termín nutno doložit).
17. 5. 2018

Odeslání pozvánky na úvodní schůzku zákonných zástupců žáků  budoucích I. ročníků přihlášených v I. kole přijímacího řízení

pozvánka - zde

informační dotazník žáka zde

17.5.2018

Vyhlášení výsledků II. kola přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům

Ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.

výsledky byly vyhlášeny - viz výše
červen 2018, termín bude upřesněn

Úvodní schůzka zákonných zástupců žáků budoucích I. ročníků (středa, 16.00 hod.)

Na schůzku si prosím, přineste kompletně vyplněný informační dotazník žáka a 1 průkazkovou fotografii se jménem žáka na zadní straně, 140,- Kč na poplatky spojené se zahájením studia

prezentace z informativní schůzky - bude doplněno

 

3. 9. 2018

Slavnostní imatrikulace žáků I. ročníků v multimediálnímsále KÚLK od 11 hodin.

Účast členů rodiny a přátel vítána. Formální oblečení očekáváno.

pozvánka - bude doplněno


Portál pro zpřístupnění testových zadání uchazečů, kteří konali jednotné přijímací zkoušky:

  • Na tomto odkazu - zde, je pak uchazečům, kteří konali jednotné testy v rámci prvního a/nebo druhého termínu jednotné přijímací zkoušky 2018, umožněno stáhnout si zadání didaktického testu a klíč správných řešení toho testu, který konali. Na základě autentizace pomocí příjmení a rodného čísla si může uchazeč stáhnout zadání příslušného didaktického testu, včetně klíče správných řešení.
Střední průmyslová škola textilní s dlouholetou tradicí poskytuje absolventům technické středoškolské vzdělání s maturitou v oboru výroby a prodeji textilních materiálů, módního poradenství a oděvního stylingu. Připravuje absolventy na budoucí praxi ve firmách a pro další studium na vysokých školách.

HomeMezeraŠkolaMezeraKolekceMezeraAktivityMezeraAktualityMezeraOchrana osobních údajůMezeraKontakt