Logo

Přijímací zkoušky

PŘIJÍMA

ČKY

Naše škola nabízí 2 studijní obory: Oděvní styling a módní poradenství a Výroba a prodej textilních materiálů. Oba obory jsou otevírány jako 4leté bezplatné v denní formě studia a zakončené maturitní zkouškou. Uchazečům s výučním listem, po maturitě na jiné SŠ či po absolvování bakalářského studia nabízíme možnost nástupu do vyššího ročníku a získání maturity za dva až tři roky.

V našich nabízených studijních oborech Oděvnictví a Textilnictví pro budoucí 1. ročníky (2017/2018) není povinná maturitní zkouška z matematiky ve společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021.

  • Maturitní ples 28. ledna v Babylonu začíná v 19.30.
 

Nabízené studijní obory
Oděvnictví, školní vzdělávací program Oděvní styling a módní poradenství 31-43-M/01
Počet přijímaných žáků – prvních 60 uchazečů úspěšných při přijímacích zkouškách. Talentové zkoušky se nekonají a nejsou součástí přijímacího řízení.
Textilnictví, školní vzdělávací program Výroba a prodej textilních materiálů 31-41-M/01
Počet přijímaných žáků – prvních 30 uchazečů úspěšných při přijímacích zkouškách.
Uplatnění mohou absolventi naší školy nalézt v těchto oděvních a textilních firmách, které jsou stejně jako naše škola členem ATOK - viz mapa textilních a oděvního průmyslu ČR
Přihlášky ke studiu

 

Zápisový lístek
Svůj úmysl vzdělávat se na SPŠ textilní v Liberci potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku (ZL), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním ZL úmysl vzdělávat se na SPŠT podle § 60 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, vzdává se tímto práva být přijat na SPŠT a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že chce uplatnit ZL na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60a, ods. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). Dokladem pro vydání ZL je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přijetí vstoupí v platnost, pokud uchazeč doloží při nástupu na SŠ, že nemá na vysvědčení z 2. pololetí 9. ročníku ZŠ nedostatečnou.

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Všeobecné informace k přijímacímu řízení 2018/2019

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) - zde

  • Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z přemětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
  • Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) - bližší informace zde.
  • Ilustrační testy k jednotné přijímací zkoušce - zde
  • Informace pro uchazeče ke konání jednotných testů - bude doplněno

 

Formuláře ke stažení pro přijímací řízení 2018/2019

  • přihláška ke vzdělávání (po stažení lze vyplnit přímo v PC) - zde
  • vysvětlivky k přihlášce - zde
  • posudek o zdravotní způsobilosti (je nedílnou součástí přihlášky ke vzdělávání na SPŠ textilní Liberec!!!) - zde

V případě dotazů k přijímacímu řízení kontaktujte studijní oddělení: Bc. Alena Purmová, e-mail: purmova@spstliberec.cz

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DATA – Přijímací řízení 2018/2019
9. 11. 2017 
Interaktivní Den otevřených dveří (12.00 – 18.00 hodin)

10. 1. 2018

Interaktivní Den otevřených dveří (12.00 – 18.00 hodin)


do 31. 1. 2018

Vyhlášení I. kola přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

kód RVP   31-43-M/01 Oděvnictví - bude doplněno v zákonném termínu

kód RVP 31-41-M/01 Textilnictví - bude doplněno v zákonném termínu

 

nejpozději

do 1. 3. 2018

Termín ukončení podávání přihlášek žáků ZŠ ke vzdělávání na SŠ. Nedílnou součástí přihlášky je posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče o vzdělávání.

 

16. 3. 2018 Odeslání informací k přijímacím zkouškám


nejpozději 14 dnů před konáním přijímací zkoušky v 1. a 2. termínu Odeslání pozvánek uchazečům k přijímacím zkouškám
12. 4. 2018 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky
16. 4. 2018

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkouškyVyhlášení výsledků I. kola přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům

Ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.


od zveřejnění výsledků

+ 10 pracovních dnů

 

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.

Zápisový lístek podá zákonný zástupce žáka nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek vydává zákonnému zástupci žáka příslušná základní škola, ostatním uchazečům Krajský úřad.

vzor vyplnění zápisového lístku zde

pro nepřijaté uchazeče

Možnost odvolání pro nepřijaté uchazeče

vzor odvolání proti nepřijetí zde
10. 5. 2018 1. náhradní termín jednotné zkoušky (důvody nepřítomnosti pro řádný termín nutno doložit).
11. 5. 2018 2. náhradní termín jednotné zkoušky (důvody nepřítomnosti pro řádný termín nutno doložit).
16. 5. 2018

Odeslání pozvánky na úvodní schůzku zákonných zástupců žáků  budoucích I. ročníků přihlášených v I. kole přijímacího řízení

pozvánka - bude doplněno

informační dotazník žáka zde

červen 2018, termín bude upřesněn

Úvodní schůzka zákonných zástupců žáků budoucích I. ročníků (středa, 16.00 hod.)

Na schůzku si prosím, přineste kompletně vyplněný informační dotazník žáka a 1 průkazkovou fotografii se jménem žáka na zadní straně, 140,- Kč na poplatky spojené se zahájením studia

prezentace z informativní schůzky - bude doplněno

 

3. 9. 2018

Slavnostní imatrikulace žáků I. ročníků v sále Krajské vědecké knihovny Liberec od 11 hodin.

Účast členů rodiny a přátel vítána. Formální oblečení očekáváno.

pozvánka - bude doplněno


Portál pro zpřístupnění testových zadání uchazečů, kteří konali jednotné přijímací zkoušky:

  • Na tomto odkazu - zde, je pak uchazečům, kteří konali jednotné testy v rámci prvního a/nebo druhého termínu jednotné přijímací zkoušky 2018, umožněno stáhnout si zadání didaktického testu a klíč správných řešení toho testu, který konali. Na základě autentizace pomocí příjmení a rodného čísla si může uchazeč stáhnout zadání příslušného didaktického testu, včetně klíče správných řešení.
Střední průmyslová škola textilní s dlouholetou tradicí poskytuje absolventům technické středoškolské vzdělání s maturitou v oboru výroby a prodeji textilních materiálů, módního poradenství a oděvního stylingu. Připravuje absolventy na budoucí praxi ve firmách a pro další studium na vysokých školách.

HomeMezeraŠkolaMezeraKolekceMezeraAktivityMezeraAktualityMezeraKontakt